Artikel

Bra egenskaper – CV och personligt brev

Postat på |

Lyft bra egenskaper – CV, personligt brev och anställningsintervjuer kan i ord och handling visa hur lämplig personlighet du har för jobbet du söker. Läs artikeln om vilka egenskaper som är värda att föra fram och hur detta kan göras.

Writing a resume making sure to show the good characteristics" translates into Swedish as "Att skriva ett CV och se till att visa de goda egenskaperna.

Vad är bra egenskaper i CV och personligt brev?

Egenskaper i CV och personligt brev skiljer sig från meriter på så sätt att de sätter fingret på din personlighet – drag som du i princip alltid bär med dig. Vissa av dessa är allmänt relevanta för arbetslivet. Exempel:

 • Samarbetsförmåga
 • Pålitlighet
 • Samvetsgrannhet
 • Effektivitet
 • Analytisk förmåga
 • Social förmåga
 • Problemlösningsförmåga

Det här kan jämföras med egenskaper som är relevanta för specifika yrken men helt irrelevanta för andra. Exempel:

 • Matglad
 • Hurtig
 • Kultiverad
 • Tonsäker
 • Barnkär

Även om arbetsgivare möjligtvis kan vara lite nyfiken på hur du är som person rent allmänt så övertygar din ansökan mer ju mer du fokuserar endast på relevanta yrkes- och arbetsrelaterade egenskaper. Då visar du arbetsgivaren att du dels har egenskaperna som krävs, dels förstår vad som är viktigt för jobbet du söker.

Bra egenskaper i CV

Bra egenskaper i CV bör du i ”bevisa”. Du övertygar nämligen inte arbetsgivare genom att enbart rada upp ett antal bra egenskaper. Bevisandet kan göras på lite olika sätt och kan du kombinera sättet så blir bara bevisstyrkan större.

Härled egenskaper ur meriter

Blickar du bakåt så inser du nog att dina meriter på ett eller annat sätt är en spegling av dina inneboende egenskaper. Särskilt när du skriver ditt CV så har du en möjlighet att synliggöra kopplingen mellan dina framgångar och de egenskaper som gjorde dem möjliga. Om du under studierna till exempel utmärkte dig i något specifikt studieämne så kan det peka på egenskaper som noggrannhet, analytisk förmåga eller problemlösningsförmåga.

Likadant med dina eventuella prestationer i arbetslivet – dina framgångar i tidigare projekt eller anställningar kan peka på vinnande egenskaper. Om du ledde ett framgångsrikt teamprojekt så kanske din förmåga till samarbete och ledarskap kom till uttryck.

I ditt CV kan du lyfta in dina egenskaper som naturliga grunder till dina framsteg. Även om det fortfarande du bara använder dina egna dina ord och dina tolkningar så ligger det beviskraft i det konkreta och kausala: Dina egenskaper ledde till tydliga (och gärna siffersatta) mervärden hos tidigare arbetsgivare. Framtida arbetsgivare kan på så vis lättare få en uppfattning om vilka värden du kan föra med dig in i deras verksamhet och produktion.

Förmedla bra egenskaper genom andras omdömen

Brukar du få höra att du är pålitlig, ansvarstagande eller empatisk? Skriv precis det i ditt CV. Andras omdömen om dig och dina egenskaper (även om det är du själv som förmedlare dem via CV) ger ett visst mått av socialt bevis, i arbetsgivarens ögon. Och detta bevis blir ännu starkare om omdömena kan bekräftas, exempelvis genom referenser.

Referenser kan intyga om goda egenskaper

Det förmodligen mest övertygande sättet att förmedla bra egenskaper är genom referenser. Dessa utgör starka bevis på dina påstådda egenskaper och ger potentiella arbetsgivare konkreta exempel på hur du fungerar i verkliga arbetsmiljöer. Andras utlåtanden om dig får på så vis också mycket mer tyngd än om du själv lägger ut texten kring din förträfflighet.

Här ligger också en tydlig skiljelinje mellan arbetssökande som har respektive inte har referenser. De som har, ligger mycket bättre till än de som inte har. Därför är referenter nyckelpersoner för jobbsökandet hela arbetslivet igenom – med andra ord är det kontakter att vårda väl.

Visa rätt egenskaper genom ditt sätt att söka jobb

Hur du tar första kontakten, hur du gör din research, hur du skriver och skickar in dina ansökningshandlingar och hur du för dig på intervjun – det är bitar som kan ”avslöja” några av dina egenskaper. De visar om du gör som du säger. Mer om detta lite längre fram.

Bra egenskaper – personligt brev

Bra egenskaper i personligt brev är förstås desamma som i CV. Medan du i CV:t kan lyfta upp en rad egenskaper så bör du i personligt brev lägga ut texten lite mer kring blott två eller tre. Brevet behöver nämligen vara koncist för att vara slagkraftigt. Här duger bara ditt bästa.

Att lyfta fram personliga egenskaper i ett CV och ett personligt brev innebär olika tillvägagångssätt och fokuserar på olika aspekter av din professionella profil.

Personliga egenskaper i CV

Koncis översikt: CV:t är vanligtvis en mer koncis och faktacentrerad översikt över din professionella bakgrund. När du inkluderar personliga egenskaper i CV:t så bör det vara kortfattat och kopplat till konkreta prestationer eller ansvarsområden.

Kompetensbaserat: I CV:t bör du fokuserar du på de personliga egenskaper som är direkt kopplade till de kompetenser som krävs för den specifika rollen, och gallra bort övriga för att inte låta dem skymma dessa.

Inledande profiltext (ifall du inte också bifogar personligt brev): Detta är en kort sammanfattning som ger arbetsgivaren en snabb överblick över de mest framträdande egenskaperna och kompetenserna. Här väljer du bara ut de som talar för precis den tjänst som du söker – har du ett grund-CV så anpassar du alltså detta avsnitt inför varje jobbansökan.

Personliga egenskaper i personligt brev:

Anpassat för specifik tjänst: Personliga brev är starkt inriktade på den specifika tjänst du ansöker om. Till skillnad mot CV:t så tar du du å ena sidan upp färre egenskaper men ger dem å andra sidan mer utrymme.

De som du tar upp beskriver du lite mer ingående så att de tydligt visar du inte bara kan få jobbet gjort utan också passar in i företagskulturen.

Bra egenskaper när man söker jobb

Ditt jobbsökande kan (medvetet eller ej) avslöja några egenskaper – vissa av dem kan mycket väl vara samma egenskaper som din framtida arbetsgivare söker hos sina jobbkandidater. Se exempel på bra egenskaper när man söker jobb:

 • Organiserad: Att söka jobb är i sig ett jobb – kan vara rentav vara ett krävande jobb. Att sköta detta ”jobb” bra hänger på att kunna organisera det så att tid, kraft och eventuellt pengar används så effektivt som möjligt.
 • Disciplinerad: Jobbsökandet är inte alltid roligt och det görs sällan av sig självt. Kan krävas en del disciplin för att leta jobb, söka jobb och hålla sig i fysisk, mental och kompetensmässig form för att kunna komma ifråga för jobb.
 • Utåtriktad: Jobbsökandet är en utåtriktad syssla – det gäller att hitta, nå fram till och övertyga någon annan om att intervjua och anställa.
 • Välformulerad: Även om det finns undantag så uppskattar arbetsgivare överlag välformulerade ansökningshandlingar. Den som kan uttrycka sig utan stavfel och grammatiska fel framstår helt enkelt som mer gångbar (inte minst i kontakt med kunder och kollegor).

Alla egenskaper är bra, och dåliga

Vilka egenskaper som ska räknas som bra beror helt och hållet på jobbet som du ska utföra. Därför kan precis samma egenskaper vara bra egenskaper på CV för ett visst yrke men dåliga egenskaper CV för ett annat yrke. Ett par exempel:

 • Utåtriktad: Bra om du ska arbeta med kundmöten men värdelösa om du ska arbeta själv och utan kundkontakter.
 • Noggrann: Bra om du ska arbeta med något där detaljerna är viktiga. Egenskapen kan däremot ligga i vägen om det är viktigare att du fokuserar på helheter, behöver nöja dig med att bara det viktigaste (good enough) eller snabbt kunna skifta fokus.
 • Målfokuserad: I vissa yrken är målen det viktigaste att nå. I andra så kan exempelvis syften vara viktigare. Exempelvis kan en säljare behöva nå vissa säljmål medan en offentlig handläggare behöver ge god samhällsservice och hålla hög rättssäkerhet.

Vara konsekvent kring personliga egenskaper

I CV och personligt brev förmedlar du dina egenskaper genom orden du själv väljer. Men viktigt att tänka på: Dina egenskaper kommer fram på fler sätt än så.

Till att börja med så kommer egenskaperna fram i det du gör. Och visar du något annat än du skriver eller säger så ger du ett tvetydigt intryck vilket riskerar att nagga din trovärdighet. Dessutom är risken överhängande för att arbetsgivare tar mer fasta på det du faktiskt gör än det du skriver/säger att du gör.

Exempel 1: Du skriver att du är punktlig men dyker upp sent till intervjun.

Exempel 2: Du skriver att du är noggrann men skickar in ett CV med stavfel och grammatiska fel.

Exempel 3: Du skriver att du är bra på att lyssna. Men arbetsgivaren som kollar upp dina profiler på sociala medier ser att du tar in väldigt lite av andras synpunkter.

Resultat: I arbetsgivarens ögon så framstår du då lätt som en respektlös slarver som antingen ljuger eller är blind för sina egna brister. Inkonsekvens mellan dina ord och handlingar kan alltså kosta dig.

CV – bra egenskaper för specifika yrken

CV och personlig brev bör absolut anpassas till respektive tjänst – var arbetsplats har sin karaktär och arbetskultur även om titlarna är desamma som på andra arbetsplatser. Därför är det viktigt att läsa främst jobbannonser noga för att kunna koppla rätt egenskaper till respektive jobb. Ju fler och tydligare kopplingar du kan göra där, desto mer framstår du som en lämplig kandidat för jobbet (förutsatt att du också uppfyller de formella meritkraven).

Det finns dock egenskaper som också generellt passar in på yrken. Här nedan har vi listat några av de allra vanligaste yrkena och deras ofta efterfrågade egenskaper.

Sjuksköterska
Empatisk: Förmåga att förstå patienternas behov.
Organiserad: Hantera komplexa vårduppgifter och scheman.
Kommunikativ: Tydlig och effektiv kommunikation med patienter och kollegor.
Stresstålig: Kunna hantera hög arbetsbelastning och krävande situationer.
Noggrann: Uppmärksamhet på detaljer är avgörande inom vården.

Lärare
Pedagogisk: Förmåga att förklara och undervisa på ett sätt som engagerar eleverna.
Tålamod: Arbeta med olika inlärningsstilar och tempon hos eleverna.
Kreativ: Utveckla intressanta och effektiva undervisningsmetoder.
Empatisk: Förstå elevernas behov och stödja deras utveckling.
Organiserad: Planera och hantera undervisningsmaterial och lektioner.

Programmerare/Utvecklare
Problemlösare: Hitta och implementera effektiva tekniska lösningar.
Analytisk: Utvärdera och förstå komplexa kodstrukturer och problem.
Samarbetsförmögen: Arbeta i team för att utveckla och förbättra programvara.
Flexibel: Anpassa sig till snabba förändringar inom teknik och utvecklingsmiljöer.
Självlärande: Ständig uppdatering och förbättring av tekniska färdigheter.

Säljare
Kommunikativ: Tydligt presentera och sälja produkter eller tjänster.
Relationsbyggare: Skapa och upprätthålla positiva relationer med kunder.
Entusiastisk: Visa engagemang och positiv inställning till produkten eller tjänsten.
Målmedveten: Sätta och uppnå försäljningsmål och kvoter.
Flexibel: Anpassa försäljningsstrategier baserat på olika kundbehov.

Byggnadsarbetare
Fysiskt uthållig: Tåla fysiskt krävande arbete och arbetsmiljöer.
Samarbetsförmåga: Arbeta effektivt som en del av ett byggnadsteam.
Tekniskt kunnande: Förstå och använda olika byggmaterial och verktyg.
Noggrannhet: Arbeta med precision för att säkerställa korrekt konstruktion.
Säkerhetsmedveten: Följa säkerhetsprotokoll och minimera risker på arbetsplatsen.

Ekonom
Analytisk: Utvärdera och tolka ekonomisk data och trender.
Problemlösare: Hitta lösningar för att förbättra ekonomisk effektivitet.
Kommunikativ: Förklara ekonomiska rapporter och rekommendationer tydligt.
Beslutsfattare: Ta strategiska beslut baserade på ekonomiska analyser.
Teamorienterad: Samarbeta med andra avdelningar för att uppnå ekonomiska mål.

Socionom
Empatisk: Förstå och stödja individer och grupper i svåra situationer.
Lyhörd: Uppmärksamma klienternas behov och känslor.
Kommunikativ: Tydligt kommunicera och dokumentera sociala ärenden.
Problemlösare: Utveckla planer för att förbättra klienters livssituation.
Kulturell kompetens: Respektera och förstå olika bakgrunder och livsstilar.

Sekreterare eller receptionist
Organiserad: Effektivt hantera administration och scheman.
Kommunikativ: Vänligt bemöta och hjälpa besökare och anställda.
Flexibel: Anpassa sig till varierande uppgifter och situationer.
Diskret: Hantera konfidentiell information professionellt.
Effektiv: Snabbt och noggrant utföra administrativa uppgifter.

Kock
Kreativ: Skapa innovativa och lockande rätter.
Tålamod: Hantera trycket och timingen i en köksmiljö.
Lagspelare: Samarbeta effektivt med kökspersonalen.
Smaksinne: Skapa välsmakande och balanserade rätter.
Arbetsvillig: Hantera hög arbetsbelastning och långa arbetsdagar.

Avslutningsvis

Bättre grepp om hur du vilka egenskaper du bör lyfta fram, och hur? Här på webbplatsen hittar du också gott om CV-exempel och tips kring att skriva personlig brev. Kärnan ligger i att få fram det i din personlighet som talar för jobbet som du söker.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA