Artikel

Avskedsansökan – att säga upp sig själv

Postat på |
bild-Avskedsansökan

Avskedsansökan ska in och du behöver veta vad som gäller? Då är den här artikeln till för dig. Här får du grepp om begreppen och klarhet i vad du bör och inte bör skriva. Du får också klarhet i vad ett avsked faktiskt innebär.

Avskedsansökan – definition

Vi börjar med begreppen här. För det är lätt att blanda ihop dem här och de har helt olika juridiska innebörder. Särskilt viktigt är att titta på skillnaden mellan avsked och uppsägning, och om det är du eller arbetsgivaren som tar initiativet – det finns alltså fyra olika scenarier:

  • Avsked från din sida
  • Avsked från arbetsgivarens sida
  • Uppsägning från din sida
  • Uppsägning från arbetsgivarens sida

Viktig skillnad mellan avsked och uppsägning

En viktig skillnad mellan avsked och uppsägning är omedelbarheten. Ett avsked gäller direkt – utan att beakta någon uppsägningstid. Därför förutsätter ett avsked väldigt starka skäl för att inte innebära ett avtalsbrott (med risk för krav på skadestånd).

Vid uppsägning så beaktar man uppsägningstiden – normalt fortsätter man alltså arbeta från dagen man säger upp sig tom. sista dagen av uppsägningstiden.

Avsked från din sida – att begära om avsked

Det kan låta paradoxalt men du kan inte avskeda eller kräva att arbetsgivaren avskedar dig.

Du kan inte avskeda dig själv

Det finns inget juridiskt stöd för att avskeda sig själv – dvs. att självmant och omedelbart lämna sitt jobb.

I praktiken så händer det förstås emellanåt att medarbetare själva väljer att gå på dagen, utan att ta hänsyn till eventuell uppsägningstid som finns avtalad mellan parterna. Juridiskt sett så faller detta dock snarare in under arbetsvägran – ett avtalsbrott som på sikt kan leda till uppsägning (men även där finns det undantag).

Du kan inte kräva att arbetsgivaren avskedar dig

Visserligen skulle du kunna begära att arbetsgivaren avskedar dig men juridiskt sett så är detta inte bindande för arbetsgivaren. Så om du skriver och lämnar över en avskedsansökan så kan arbetsgivaren välja att strunta i den eller att tolka den som en ansökan om uppsägning.

Väljer arbetsgivaren det senare så behöver den bekräfta detta skriftligen, dvs. att man har mottagit din avskedsansökan, tolkat den som en begäran om uppsägning och att du nu är under uppsägning (på egen begäran).

Bli dock inte förvånad om din närmaste chef istället vill träffa dig så att ni kan reda ut vad du egentligen vill och vad arbetsgivaren kan göra utan att endera eller båda parter skapar större problem än nödvändigt.

Avsked från arbetsgivarens sida

Avsked från arbetsgivarens sida regleras genom lag LAS (Lag (1982:80) om anställningsskydd) §§ 18 – 19. I korthet säger den att ett sånt avsked förutsätter att ”arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren.” Och det grunderna inte vara äldre än två månader bakåt från avskedandet. Avskedandet måste göras skriftligt. Det krävs mycket för ett avsked med andra ord.

Uppsägning från din sida

Uppsägning, eller begäran om uppsägning, handlar om att avsluta sin anställnings med beaktande av uppsägningsreglerna. Dessa finns i LAS § 11 – en regel säger att båda parter har uppsägningstid på minst en månad men § 2b öppnar samtidigt för att kollektivavtal kan ange något annat på området.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Om arbetsgivaren ska säga upp dig så gäller också den generella regeln här ovan – avsnittet om minst en månads uppsägningstid: Arbetsgivaren är dessutom skyldig att ge längre uppsägningstid beroende på hur länge medarbetaren har varit anställd:

  • Anställd i 2 – 4 år: 2 månaders uppsägningstid
  • 4 – 6 år: 2 månader
  • 6 – 9 år: 5 månader
  • 10 – år: 6 månader

Avskedsansökan – mall

Även om inte avskedsansökan finns i juridisk mening så går det ändå att skriva en, men då snarare som ett sätt att uttrycka ett rejält missnöje än att få till ett faktiskt avslut på anställningen. I så fall så skulle en avskedsansökan kunna se ut enligt nedan. Det viktiga är inte ordningen och formuleringarna här utan att alla delar finns med.

”Ort, datum
Avsändare: [Ditt namn och ditt personnummer]
Mottagare: [Arbetsgivarens namn (dvs. organisationens namn)]

Avskedsansökan
Härmed säger jag med omedelbar verkan upp mig själv från anställningen som [din befattning]. I samband med detta så återlämnar självklart alla eventuella nycklar, passerkort och annat som hör verksamheten till.
Orsak till uppsägningen: [Ange orsak].

Hälsningar
[Din underskrift]”

Även om mallen får det hela att verka enkelt att lämna ett jobb så kom ihåg att du riskerar att begå ett avtalsbrott genom att ”avskeda dig själv”. Därmed att hamna i en kostsam rättsprocess och tvingas betala skadestånd. Det är dock inte själva brevet som bryter mot avtalet, utan vad du i praktiken gör.

Avskedsansökan – exempel

Avskedsansökan – exempel över hur du börs skriva för att undvika juridiska problem:

”Ort, datum
Avsändare: [Ditt namn och ditt personnummer]
Mottagare: [Arbetsgivarens namn (dvs. organisationens namn)]

Begäran om uppsägning
Härmed säger jag med min anställningen som [din befattning], med beaktande av gällande uppsägningstid enligt lag och avtal. I samband med uppsägningen så återlämnar självklart alla eventuella nycklar, passerkort och annat som hör verksamheten till.
Orsak till uppsägningen: Jag har fått nytt jobb.

Med vänliga hälsningar
[Din underskrift]”

Investering, skada, risk och rykte

För dig som medarbetare så kan det kännas helt rätt att gå vidare – som en investering i något bättre för dig. Samtidigt skadar det inte att du även ägnar en tanke åt arbetsgivarens perspektiv, som skiljer sig rejält från ditt.

Förlorad investering

Generellt så förlorar arbetsgivare på att medarbetare lämnar en anställning, oavsett om det sker med avtalad uppsägningstid eller i en hast. Arbetsgivaren har nämligen investerat något i att rekrytera och introducera medarbetaren. Kanske också i att vidareutbilda medarbetaren.

Skada

Om en medarbetare lämnar hastigt och utan förvarning så kan arbetsgivaren dessutom drabbas av skada. Plötsligt så saknas viktig bemanning och kanske kritisk kunskap som kan vara svår att omedelbart ersätta. Vill det sig då illa så kan verksamheten drabbas av exempelvis avbrott i produktionen eller skadat rykte – sådant som kan kosta hundratusentals eller miljoner kronor.

Kalkylerad risk

Vinstdrivande företag håller ett vaksamt öga på kostnader. Och är företagsledningen någorlunda pragmatisk så kan den landa i att det inte är lönt att processa kring en obstinat medarbetare som hastigt lämnar. Det kan helt enkelt vara mer värt att lägga pengarna på att investera i en ny och arbetsvillig medarbetare än att försöka tvinga tillbaka en gammal och arbetsovillig.

Samtidigt finns det risker med att lättvindigt släppa ovilliga medarbetare eftersom fler då kan få för sig att göra likadant, dvs. att bryta mot avtal när det inte finns några kännbara konsekvenser av det.

Verksamhetens rykte

Varje nuvarande och tidigare medarbetare bär en stor del av verksamhetens rykte och renommé som både arbetsgivare och samarbetspartner. På en relativt öppen och transparent arbetsmarknad som den svenska så innebär det att arbetsgivare vårda sina medarbetare för att vårda sitt rykte. En missnöjd medarbetare kan ju sprida såväl positiva som negativa omdömen (oavsett om grunderna är sanna eller falska).

Ditt avskedsbrev ur arbetsgivarens perspektiv

Med tanke på alla de sätt verksamheten kan påverkas negativt så ska du alltså inte bli förvånad över vilken kraft som den kan vara beredd lägga på att motverka potentiella skador. Och lösningarna kan gå dig både för och emot. Ditt avskedsbrev lär med all sannolikhet signalera att du inte är villig att samarbeta för ett smidigt avslut. Därmed riskerar du att trigga motåtgärder som går dig emot.

Samarbete istället för avskedsbrev

Vill du undvika detta men ändå få lämna anställningen så snart som möjligt så bör du istället du uttrycka din vilja att samarbeta för att för ett så snart och smidigt avslut som möjligt. Ett sätt att visa din egen smidighet är att faktiskt inte skriva något brev alls utan istället ta upp din vilja under ett möte med närmaste chefen.

På så vis bidrar du till ett ledigare samtalsklimat vilket vanligtvis öppnar för mer samförstånd. Samtal i det formatet har även en viss potential att komma åt orsaken som fick dig att vilja söka dig bort i all hast.

Friskrivningsklausul: Innehållet i den här artikeln är tänkt som vägledning och ger ingen garanti för att det alltid är uppdaterat och i linje med aktuell lagstiftning. Kontrollera alltid själv relevanta rättskällor innan du agerar.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA