CV | Psykolog

CV till psykolog – skapa övertygande och professionellt för att stärka din karriärutveckling. Med rätt struktur, innehåll och ton kan du effektivt presentera din kompetens, erfarenhet och unika kvaliteter. Denna artikel kommer att vägleda dig genom processen att skapa ett psykolog CV som fångar uppmärksamheten hos arbetsgivare och rekryterare.

Skriv ett CV som gör att du får anställning som psykolog. Med hjälp av de mallar som erbjuds av våra samarbetspartners kan du sticka ut från mängden. Testa det gratis, ladda ner det i PDF-format och ansök om psykologtjänsten redan idag.

Struktur i CV för psykolog

Kan vara frestande att börja med skrivandet. Men genom att först tänka igenom strukturen så får du lättare att skapa en välfungerande helhet som både är lättare att överblicka och som övertygar mer. Här följer förslag på en struktur utifrån ett funktionellt CV – förmodligen det mest etablerade CV-formatet:

Denna struktur hjälper dig att systematiskt presentera viktig information om din professionella bakgrund, utbildning och personliga egenskaper vilket gör det lättare för potentiella arbetsgivare att få en helhetsbild av vem du är som psykolog.

Namn och kontaktuppgifter

Börja med de grundläggande, men viktiga, detaljerna: ditt fullständiga namn, akademisk titel (psykolog), kontaktuppgifter inklusive telefonnummer, e-postadress och eventuellt en professionell webbplats eller LinkedIn-profil.

Personprofil i CV för psykolog

Din personprofil i ditt CV är som en öppningsscens inblick i ditt professionella narrativ. Det är här du får chansen att sätta tonen och ge en klar bild av vem du är som psykolog, vad du värdesätter i ditt arbete och vilken inriktning eller specialitet du har. Denna del bör vara en välformulerad och kraftfull sammanfattning som fångar läsarens uppmärksamhet och övertygar dem om att fortsätta läsa. Några hörnstenar att bygga på:

 • Identifiera din nisch: Tydliggör din unika inriktning eller expertis inom psykologifältet. Detta hjälper arbetsgivare att snabbt förstå var din specialkompetens ligger.
 • Personlig filosofi: Dela din grundsyn eller filosofi när det kommer till terapi och klientarbete. Detta ger en inblick i hur du närmar dig ditt arbete och interagerar med klienter.
 • Konkreta resultat: Lyft fram specifika exempel där ditt arbete har haft en märkbar positiv inverkan. Det kan handla om enskilda fallstudier, program du utvecklat eller metoder du använt med goda resultat.

Genom att integrera dessa element i din personprofil kan du skapa en stark och minnesvärd introduktion som tydligt visar din professionella identitet som psykolog.

Tips för personprofil:

 • Framhäv din specialisering eller ditt intresseområde inom psykologin.
 • Beskriv din tillvägagångssätt eller terapeutiska filosofi.
 • Inkludera korta exempel som visar på din förmåga att göra skillnad för dina klienter.

Exempel 1:

“Engagerad psykolog med fokus på kognitiv beteendeterapi, känd för att skapa trygga och stödjande terapimiljöer. Har framgångsrikt stöttat individer genom ångest och depression, med bevisat resultat i förbättrad livskvalitet.”

Exempel 2:

“Nyexaminerad psykolog med en stark grund inom barn- och ungdomspsykologi. Hängiven positiva förändringar och främjandet av mental hälsa genom kreativa terapiformer.”

Meriter i CV för psykolog

Att detaljerat presentera dina meriter i ditt CV är avgörande för att visa på din kompetens och erfarenhet som psykolog. Detta avsnitt ger en överblick över dina yrkesmässiga prestationer, din utbildningsbakgrund samt ytterligare kvalifikationer som tillsammans bygger upp din professionella profil. Som standard så bör meriterna redovisas i omvänd kronologisk ordning – det senaste överst, under respektive avsnitt.

Arbetslivserfarenhet

Ditt yrkesliv som psykolog är fyllt av rika erfarenheter och betydelsefulla bidrag till dina klienters välbefinnande. När du listar din arbetslivserfarenhet, fokusera på de roller och uppgifter som bäst speglar din expertis och ditt engagemang inom psykologifältet.

 • Ange dina arbetsplatser: Lista dina tidigare och nuvarande anställningar med specifikation av din roll, arbetsplatsens namn och anställningsperiod.
 • Beskriv dina ansvarsområden: Ge en tydlig bild av dina dagliga uppgifter, specialprojekt eller initiativ du drivit.
 • Fokusera på kvalitativa bidrag: Du kan ha med kvantitativa resultat men var extra noga med att få fram dina kvalitativa bidrag kring patienternas livskvalitet, förbättrade terapeutiska miljöer eller utveckling av nya behandlingsprogram.

Exempel 1:

“Som skolpsykolog vid [skolans namn] bidrog jag till att utveckla en inkluderande pedagogisk miljö, vilket resulterade i förbättrad social integration och ökat välmående bland eleverna.”

Exempel 2:

“I min roll på [klinikens namn] tog jag initiativ till en serie workshops om mental hälsa, vilka förstärkte gemenskapen och gav deltagarna verktyg för självhjälp och coping-strategier.”

Utbildning

Din utbildning lägger grunden till din karriär som psykolog. Det är viktigt att tydligt presentera din akademiska bakgrund, inklusive alla relevanta kurser, specialiseringar och forskningsprojekt.

 • Framhäv din akademiska bakgrund: Var noggrann med att inkludera alla relevanta utbildningsnivåer, från grundutbildning till doktorandstudier, om tillämpligt.
 • Specialiseringar och kurser: Ange alla specialiseringsområden eller tilläggskurser som är relevanta för psykologyrket.
 • Akademiska projekt: Om du har deltagit i forskningsprojekt, skrivit uppsatser eller bidragit till publikationer, bör detta inkluderas som en del av din utbildning.

Exempel 1:

“Under min psykologprogrammet vid [universitetets namn] fokuserade jag på barnpsykologi och skrev en uppsats om effekterna av skilsmässa på barns emotionella välbefinnande.”

Exempel 2:

“Avslutade en fortbildningskurs i EMDR-terapi som komplement till min grundutbildning vilket breddade mina terapeutiska tekniker och fördjupade min förståelse för behandling av trauma.”

Övriga meriter

Utöver dina akademiska och professionella meriter, ger ditt engagemang utanför arbetsplatsen en ytterligare dimension till din personlighet och kompetens som psykolog. Dina övriga meriter, såsom frivilligarbete, föreningsarbete eller hobbyer, kan visa på din förmåga att bidra till samhället, din ledarskapskapacitet och andra mjuka färdigheter som är värdefulla inom psykologin.

Tips för att inkludera övriga meriter:

 • Reflektera dina styrkor: Välj aktiviteter som bäst speglar dina personliga styrkor, såsom empati, ledarskap eller kreativitet.
 • Detaljera ditt engagemang: För varje aktivitet, beskriv kort din roll och dina ansvarsområden, samt hur detta engagemang har berikat din personliga och professionella utveckling.
 • Relatera till psykologrollen: Försök att koppla dina övriga meriter till egenskaper som är relevanta för rollen som psykolog, även om aktiviteten i sig inte är direkt relaterad till psykologi.

Exempel 1:

“Aktiv deltagare i en lokal stödgrupp för psykisk hälsa, där jag ledde månatliga möten som främjade gemenskap och välbefinnande bland deltagarna. Mitt arbete här har fördjupat min förståelse för vardagliga utmaningar som människor med psykisk ohälsa kan uppleva.”

 

Exempel 2:

“Som frivillig coach i ett ungdomsidrottslag arbetade jag inte bara med att förbättra spelarnas fysiska färdigheter, utan också med att stärka deras mentala motståndskraft och teamanda. Denna erfarenhet har förstärkt min förmåga att motivera och stödja individer i att nå sina mål.”

Dina övriga meriter är en viktig del av ditt CV som psykolog, då de bidrar med en rikare bild av vem du är som person och professionell. Genom att inkludera dessa inslag visar du på en balans mellan professionell kompetens och personlig integritet, vilket är avgörande inom det psykologiska fältet.

Färdigheter och förmågor

Som psykolog är det avgörande att kunna skilja mellan de färdigheter du har lärt dig genom utbildning och praktisk erfarenhet och de inneboende förmågorna som du naturligtvis besitter eller har utvecklat över tid.

Färdigheter

Dessa är de tekniska eller metodiska aspekterna av ditt arbete, inklusive:

 • Behärskning av olika terapeutiska tekniker såsom kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi eller EMDR.
 • Kunskap inom specifika områden som neuropsykologi, barnpsykologi eller ätstörningar.
 • Färdighet i att använda psykologiska bedömningsverktyg och tolka resultat.

Exempel 1:

”Kognitiv beteendeterapi (KBT): Genomfört över 200 behandlingstimmar med KBT, vilket ledde till märkbara förbättringar i klienters hantering av ångest och depression.”

Exempel 2:

“Specialiserad i neuropsykologisk bedömning för att diagnostisera och utveckla behandlingsplaner för patienter med hjärnskador och kognitiva störningar.”

Exempel 3:

”Användning av psykologiska bedömningsverktyg: Erfaren i att genomföra och tolka en rad psykometriska tester, inklusive MMPI och WAIS, för att informera behandlingsstrategier.”

Dina förmågor återspeglar mer av dina personliga egenskaper och inkluderar bland annat:

 • Empati: Din förmåga att förstå och känna med dina klienter på en djup nivå.
 • Lyssnande: Din förmåga att aktivt lyssna och fånga upp subtila nyanser i klientens kommunikation.
 • Kommunikation: Din skicklighet i att uttrycka dig klart och hjälpa klienter att förstå komplexa koncept eller känslor.

Exempel på psykologiska förmågor:

 • Exempel 1:
  ”Empati: Min förmåga att empatiskt ansluta till klienter har varit grundläggande i att bygga förtroende och främja en positiv terapeutisk allians i mitt arbete med ungdomar.”
 • Exempel 2:
  ”Lyssnande: Genom att använda aktivt lyssnande har jag effektivt identifierat klienternas underliggande bekymmer vilket möjliggjort mer riktade och effektiva behandlingsinterventioner.”
 • Exempel 3:
  ”Kommunikation: Min förmåga att kommunicera komplexa psykologiska koncept på ett lättförståeligt sätt har bidragit till framgångsrika workshops för vårdnadshavare och lärare om barns emotionella och beteendemässiga utveckling.”

Ton

Ton i ditt CV bör balansera mellan professionalitet och personlig värme. Det är viktigt att visa att du är en seriös och kvalificerad psykolog samtidigt som du kan skapa en tillgänglig och välkomnande atmosfär för dina klienter.

Tips för ton:

 • Använd ett språk som reflekterar både din professionalitet och din förmåga att vara närvarande och mänsklig.
 • Inkludera personliga inslag eller korta berättelser som illustrerar din tillvägagångssätt eller filosofi inom psykologi.

Exempel på ton:

 • “I mitt arbete strävar jag efter att skapa en balans mellan evidensbaserad praxis och en djupgående förståelse för varje individs unika upplevelsevärld.”
 • “Genom mitt engagemang i kontinuerlig professionell utveckling säkerställer jag att jag kan erbjuda den bästa möjliga vård, anpassad till varje klient jag möter.”

Grafisk form i CV

Presentationen av ditt CV är nästan lika viktig som innehållet. En väldesignad layout kan inte bara göra ditt CV mer lättläst utan också framhäva din professionalitet och omsorg om detaljer. För att uppnå detta bör du överväga följande aspekter i den grafiska utformningen av ditt CV:

Layout

 • Överskådlighet: Använd en strukturerad layout som tydligt separerar olika sektioner såsom personlig information, arbetslivserfarenhet, utbildning och färdigheter. Detta gör det lättare för läsaren att snabbt hitta relevant information.
 • Rubriker: Använd distinkta och konsistenta rubriker för att definiera varje avsnitt. Rubrikerna bör vara i en större eller fetare typsnitt för att enkelt kunna identifieras.
 • Punktlistor: När du beskriver dina arbetsuppgifter, färdigheter och prestationer, så kan du använda punktlistor för att bryta upp texten och göra den mer lättillgänglig.

Typsnitt och storlek

 • Typsnitt: Välj ett professionellt och lättläst typsnitt som Arial, Calibri eller Times New Roman. Undvik användning av alltför dekorativa eller svårlästa typsnitt som kan distrahera eller försvåra läsningen.
 • Storlek: Håll en konsekvent och läsbar textstorlek, vanligtvis mellan 10 och 12 punkter för huvudtexten. Rubriker kan vara något större för att sticka ut.

Färg och luft

 • Färganvändning: Använd färg med måtta. Ett minimalt användande av en accentfärg kan vara effektivt för att framhäva rubriker eller viktiga punkter, men undvik att använda för många färger eller starka färger som kan vara distraherande.
 • Luft: Lämna tillräckligt med luft runt text och mellan avsnitt. Detta hjälper till att undvika en överbelastad sida och gör ditt CV mer inbjudande att läsa.

Exempel på CV för psykolog

Du är utbildad psykolog. Men är du mycket, lite eller helt oerfaren inom yrket? Ditt CV påverkas i högsta grad av detta.

För erfaren psykolog

Ditt CV bör fokusera på *djupet av din erfarenhet* genom exempelvis dina specialiseringar och de bidrag du gjort inom fältet – kanske genom forskning, publikationer eller ledarskap inom professionella nätverk. Generellt gäller att det senaste är det hetaste.

Exempel på innehåll för erfaren psykolog:

 • Specialiseringar och expertområden: “Specialiserad inom vuxenpsykologi med djupgående kunskap i kognitiv beteendeterapi och lång erfarenhet av att arbeta med ångeststörningar och komplex PTSD.”
 • Ledarskapsroller och bidrag till professionella nätverk: “Tjänstgjorde som ordförande i [Namn på psykologförening], där jag ledde initiativ för kontinuerlig yrkesutveckling och etablerade en mentorprogram för nyutexaminerade psykologer.”
 • Forskning och publikationer: “Publicerat flera artiklar i välrenommerade facktidskrifter om effekterna av mindfulness-baserad terapi på arbetsrelaterad stress, bidragande till nya insikter inom fältet.”

För nyutbildad psykolog

Här är det viktigt att betona din utbildningsbakgrund, relevanta praktikplatser, volontärarbete eller andra aktiviteter som visar på ditt engagemang för psykologyrket och din *potential att växa* inom fältet.

Exempel på innehåll för nyutbildad psykolog:

 • Utbildningsbakgrund med relevanta kurser:
  “Examen i klinisk psykologi från [universitetets namn], inklusive avancerade kurser i barn- och ungdomspsykoterapi och neuropsykologiska bedömningsmetoder.”
 • Praktikplatser:
  “Genomförde en sex månaders praktikplats vid [klinikens namn], där jag under handledning utförde psykologiska bedömningar och deltog i behandlingsteam för barn med ADHD.”
 • Volontärarbete och andra aktiviteter:
  “Frivilligarbetare vid [organisationens namn], där jag stödde genomförandet av program för psykisk hälsa bland ungdomar, vilket stärkte mina färdigheter i gruppterapi och programplanering.”

Genom att ge konkreta exempel på dina erfarenheter och prestationer kan du effektivt visa på din kompetens och ditt värde som psykolog, oavsett om du är erfaren eller ny i yrket.

CV för psykolog – bör och inte bör

När du skapar ditt CV som psykolog är det viktigt att framhäva din professionalitet och dina personliga egenskaper på ett sätt som tilltalar potentiella arbetsgivare. Här är några ytterligare punkter att tänka på:

Bör:

 • Lyft fram din specialisering: Om du har specialiserat dig inom ett visst område inom psykologin, se till att detta framgår tydligt i ditt CV. Detta kan göra dig mer attraktiv för arbetsgivare som söker just din expertis.
 • Inkludera medlemskap i professionella organisationer: Detta visar på ditt engagemang för ditt yrke och att du håller dig uppdaterad inom ditt fält.
 • Presentera ditt arbete med fallstudier: Om möjligt, inkludera korta beskrivningar av fallstudier där du har gjort skillnad, naturligtvis utan att bryta mot sekretessen.

Inte bör:

 • Bli för personlig: Medan det är viktigt att visa din personlighet, bör du undvika att inkludera alltför personlig information som inte är relevant för jobbet.
 • Använda för mycket fackspråk: Även om det är viktigt att visa din fackkunskap, bör ditt CV vara lättförståeligt även för icke-specialister, särskilt i avsnitt som ska läsas av HR-personal.
 • Negligera designen: Även om innehållet är det viktigaste, kan en dåligt designad CV försvåra läsningen och förmedla bilden av dig som slarvig. Använd en klar och professionell layout.

Sammanfattning

Ett effektivt CV för en psykolog bör reflektera både din professionella kompetens och din personlighet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa ett CV som inte bara visar vem du är som professionell utan också som person.

FAQ – vanliga frågor kring CV för psykolog

Hur mycket bör jag fokusera på min utbildning i mitt CV?

Prioritera din utbildning, särskilt för nyutbildade. Inkludera grad, specialiseringar och relevanta kurser. Erfarna psykologer bör också nämna vidareutbildningar och specialiseringar.

Är det viktigt att inkludera publikationer eller forskning i mitt CV?

Ja, särskilt om de är relevanta för jobbet. Det visar på engagemang och bidrag till psykologifältet. Håll det överskådligt.

Hur kan jag framhäva mina terapeutiska färdigheter i mitt CV?

Fokusera på specifika tekniker du behärskar och ge konkreta exempel på framgångar eller fallstudier från din arbetslivserfarenhet.

Vilka personliga egenskaper är viktiga att inkludera i ett CV för psykolog?

Egenskaper som empati, lyssnande och förmåga att bygga förtroendefulla relationer är viktiga. Visa även professionalism och engagemang för livslångt lärande.

Hur ofta bör jag uppdatera mitt CV?

Uppdatera när du uppnår nya kvalifikationer eller milstolpar i din karriär, medan de finns de färskt i minnet.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA