Artikel

AI & arbetslöshet – att ligga steget före

Postat på |

AI, arbetslöshet och arbetstillfällen – där har vi en spännande mix. Lite väl spännande för vissa. För Artificiell intelligens (AI) har en enorm potential att förändra arbetsmarknaden på många olika sätt. Här fruktar vissa att AI kommer att leda till massarbetslöshet medan andra ser det som en möjlighet att skapa nya jobb och effektivisera arbetslivet. Att förstå hur AI påverkar arbetsmarknaden och hur man kan anpassa sig är avgörande för att ligga steget före.

Robotar och AI-maskiner ersätter mänskliga arbetare i en futuristisk stad, vilket leder till arbetslöshet

Ger AI arbetslöshet?

Så, skapar AI arbetslöshet eller inte? Både och, samtidigt. Låt oss titta på vad som händer där ute nu och lista några faktorer.

Faktorer som bidrar till arbetslöshet:

 1. Automatisering av rutinuppgifter: Många enklare arbetsuppgifter kan nu automatiseras vilket innebär att behovet av mänsklig arbetskraft minskar. Detta gäller särskilt inom industri och tillverkning. Enligt en rapport från McKinsey & Company kan upp till 800 miljoner jobb globalt försvinna till 2030 på grund av automatisering McKinsey & Company. Även om inte AI är synonymt med automtisering så bidrar AI starkt till dess frammarsch.
 2. Ökad effektivitet: AI gör det möjligt för företag att bli mer effektiva, något som kan leda till att färre anställda behövs för att utföra samma mängd arbete. Enligt en rapport från PWC kan AI-teknik öka den globala BNP med upp till 14  procent till 2030. Detta kan dock också innebära en omställning i arbetsmarknaden PWC så att färre behövs inom vissa yrkessektorer även om yrkena som sådana väntas överleva länge än.
 3. Ekonomiska besparingar: Företag kan spara pengar genom att ersätta dyr mänsklig arbetskraft med billigare AI-lösningar. Detta är särskilt relevant i sektorer med höga lönekostnader som inom bank och finans. Där kan AI hantera alltmer av branschernas komplexa dataanalyser och kundservice Financial Times.

Faktorer som motverkar arbetslöshet:

 1. Skapande av nya jobb: AI kan skapa nya jobbmöjligheter inom utveckling, underhåll och övervakning av AI-system. Enligt World Economic Forum förväntas AI skapa 97 miljoner nya jobb till 2025 inom områden som datavetenskap och teknisk support World Economic Forum.
 2. Komplementära jobb: Människor kan utföra uppgifter som AI inte klarar av. Detta öppnar upp för helt nya roller som kräver samarbete mellan människor och AI. Exempel inkluderar AI-tränare och etikrådgivare MIT Technology Review.
 3. Utbildningsmöjligheter: Företag och regeringar kan investera i utbildningsprogram för att hjälpa arbetskraften att anpassa sig till nya teknologier. Initiativ som Europeiska kommissionens Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att förbättra digital kompetens och anställningsbarhet Europeiska kommissionen.

AI har alltså både potential att skapa och eliminera jobb. Företag måste balansera användningen av AI med omsorg om sina anställda och investeringar i utbildning och omställning. Samtidigt pekar mycket av de nya yrkena på ett fortsatt investerande i AI. Att exempelvis utveckla och träna AI gör ju att AI i efterhand kan ta över arbetsuppgifter som människan idag utför.

Gör artificiell intelligens jobb till rörliga mål?

Så gör artificiell intelligens jobb till rörliga mål för arbetssökande: Automatiserar uppgifter, förvandlar yrkesroller och lägger till nya som bidrar till snabbare utveckling.

AI-teknologier utvecklas snabbt och kan automatisera mer komplexa uppgifter som tidigare var reserverade för mänskliga arbetare. Detta inkluderar områden som dataanalys, kundtjänst och även kreativa branscher som design och skrivande. Enligt en rapport från Gartner kan AI-automatisering eliminera 1,8 miljoner jobb globalt, men också skapa 2,3 miljoner nya jobb Gartner.

AI kan förvandla yrkesroller, vilket kräver att arbetskraften utvecklar nya färdigheter. Utbildning och kontinuerligt lärande blir därför avgörande. Universiteter och yrkesskolor anpassar nu sina utbildningar för att möta dessa behov. Till exempel erbjuder många institutioner kurser i dataanalys, maskininlärning och andra AI-relaterade ämnen. Enligt en studie av Brookings Institution måste arbetstagare vara flexibla och anpassningsbara för att möta kraven från en snabbt föränderlig arbetsmarknad Brookings Institution.

Sett till utvecklingen så långt så pekar allt mot att arbetstagare ständigt behöver uppdatera sina färdigheter för att hålla jämna steg med teknologiska framsteg, och på så sätt hålla sig relevanta på arbetsmarknaden. Sett till utvecklingen framåt, där allt fler arbetar med att utveckla och förbättra just AI, skönjer man dock också en accelererande utveckling. Här är det alltså inte längre fråga om jobb som rörliga mål – målen rör sig allt snabbare.

Samhället följer eller leder utvecklingen?

Utmaningarna kring AI och arbetslöshet kräver att samhället snarare leder än följer utvecklingen. Politiska beslut och investeringar spelar här en nyckelroll i hur vi hanterar övergången till ett AI-drivet samhälle där arbetsmarknadens existens sätts på prov.

Vad som gjorts och görs på politisk nivå

 1. Utbildningsinitiativ: Många länder investerar i utbildning för att förbereda arbetskraften för AI. Sverige satsar exempelvis på digital kompetens och teknisk utbildning i skolorna. Enligt Skolverket har svenska skolor infört programmering i läroplanen för att förbereda eleverna för en digital framtid Skolverket.
 2. Lagstiftning: EU har föreslagit regleringar för AI för att säkerställa att teknologin används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt vilket inkluderar att skydda jobb och skapa nya arbetsmöjligheter. EU:s “White Paper on Artificial Intelligence” framhäver just behovet av att balansera innovation och säkerhet EU-kommissionen.
 3. Forskning och utveckling: Regeringar stödjer forskning inom AI för att stimulera innovation och skapa nya jobb inom teknologisektorn. Exempelvis satsar man i USA på att koordinera AI-forskning och utveckling på nationell nivå.

Utmaningar utan lösning

 1. Omskolning av äldre arbetskraft: Att utbilda och omskola äldre arbetstagare som kanske saknar grundläggande digitala färdigheter är en stor utmaning. Enligt OECD måste äldre arbetstagare erbjudas skräddarsydda utbildningsprogram för att kunna delta i den digitala ekonomin OECD.
 2. Ökade inkomstklyftor: AI kan leda till ökade klyftor mellan högkvalificerade och lågutbildade arbetstagare. En studie av McKinsey Global Institute visar att automatisering kan förvärra ojämlikheter om inte åtgärder vidtas för att omfördela fördelarna McKinsey Global Institute.
 3. Etiska frågor: AI kan potentiellt användas på sätt som skadar arbetstagare, till exempel genom övervakning eller att prioritera företagets vinst över anställdas välbefinnande. Enligt AI Now Institute är det viktigt att utveckla etiska riktlinjer för att skydda arbetstagares rättigheter AI Now Institute.
 4. Jobbosäkerhet: Förändringens (accelererande?) hastighet gör att det kan vara svårt för arbetstagare att känna sig säkra i sina jobb. Att hitta balansen mellan automatisering och mänsklig arbetskraft är kritiskt för att upprätthålla jobbsäkerhet. Enligt en rapport från Forrester kan tio procent av jobben vara hotade av AI-automatisering Forrester.

Sammanfattning

AI förändrar arbetsmarknaden snabbt samtidigt som det finns sätt att undvika arbetslöshet genom att anpassa sig till denna teknologiska utveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling och att hålla sig informerad om politiska initiativ kan hjälpa arbetskraften att ligga steget före. Det är viktigt att förstå både riskerna och möjligheterna som AI medför för att kunna dra nytta av teknologin och undvika negativa konsekvenser.

FAQ – vanliga frågor

Vad är AI och hur påverkar det arbetsmarknaden?

AI, eller artificiell intelligens, är teknologi som gör det möjligt för maskiner att utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. AI påverkar arbetsmarknaden genom att automatisera uppgifter vilket ger både jobbförluster och nya jobb.

Hur kan jag undvika att bli arbetslös på grund av AI?

Du kan undvika arbetslöshet genom att kontinuerligt utveckla dina färdigheter, särskilt inom teknik och digital kompetens. Utbildning och omskolning är nyckeln till att hålla sig relevant på arbetsmarknaden. Paradoxalt nog kan du här även dra fördel av AI både för att utbilda dig med stödd av AI samt att söka jobb med AI. Och fortfarande gäller att du behöver kunna skriva CV och personligt brev som övertygar.

Vilka jobb är mest utsatta för AI-automatisering?

Jobb som involverar rutinmässiga och repetitiva uppgifter är mest utsatta för AI-automatisering. Detta inkluderar jobb inom tillverkning, datainmatning och kundservice. Men det stannar inte där. Även mer kvalificerade yrken som kräver analys eller kreativitet har börjat utsättas. Läs mer om yrken som ersätts av AI.

Kan AI skapa nya jobbmöjligheter?

Ja, AI kan skapa nya jobbmöjligheter, särskilt inom områden som AI-utveckling, datavetenskap och teknisk support. Den som vill jobba med AI behöver då vara beredd på att anpassa sig till och utbilda sig inom dessa nya områden.

Vad gör regeringar för att hantera AI:s påverkan på arbetsmarknaden?

Regeringar investerar i utbildning, etik-lagstiftning och forskning inom AI för att stimulera innovation och skapa nya jobb.Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA