Artikel

AI | Arbetsmarknad – ett metagrepp

Postat på |
AI | Arbetsmarknad – ett metagrepp

AI förändrar vår arbetsmarknad och väcker många frågor om framtidens jobbmöjligheter. Så hur påverkar AI arbetsmarknaden? Denna artikel utforskar dessa frågor och ger perspektiv på hur AI och människor kan gå mot fungerande samexistens, eller konkurrens. Vi tar ett metagrepp på AI och jobben för att förstå både utmaningarna och möjligheterna.

Hur påverkar AI arbetsmarknaden?

AI och arbetsmarknaden interagerar med varandra så att AI bidrar till exempelvis högre produktivitet och lägre personalbehov. Detta tvingar arbetsmarknaden att anpassa sig vilket lär leda till något av följande tre scenarier.

Effektivisering av arbetsprocesser

AI används idag för att effektivisera arbetsprocesser inom många sektorer på arbetsmarknaden. Genom maskininlärning och automatisering kan företag analysera stora mängder data för att fatta bättre beslut och optimera sina arbetsflöden. AI kan också utföra rutinmässiga uppgifter snabbare och mer noggrant än människor vilket frigör personalens tid för mer komplexa och kreativa uppgifter.

Exempel på AI-baserade verktyg idag:

 • Chatbots och virtuella assistenter: Används för kundservice och support som minskar behovet av mänsklig personal för rutinfrågor.
 • Dataanalysverktyg: Verktyg som använder AI för att analysera stora datamängder och identifiera mönster och insikter som annars skulle vara svåra att upptäcka.
 • Automatiserade processer (RPA): Robotic Process Automation används för att automatisera repetitiva uppgifter som datainmatning och fakturering.

Nya AI-baserade verktyg på horisonten

De närmaste åren väntas en rad nya AI-baserade verktyg utvecklas som kommer att ha stor påverkan på arbetsmarknaden. Dessa verktyg kommer att driva efterfrågan på nya kompetenser och förändra hur arbetet utförs i många branscher.

Exempel på framtida AI-baserade verktyg:

 • Avancerade diagnostiska system inom sjukvården: AI som kan analysera medicinska bilder och patientdata för att ställa diagnoser snabbare och med högre noggrannhet. Här tränas nu AI intensivt för att fungera som stöd. Och redan finns det exempel på hur AI matchar och rentav överträffar mänsklig bedömning av vissa diagnoser.
 • Intelligenta transportlösningar: AI-baserade system för självkörande fordon och optimerade logistiklösningar som kan minska kostnader och förbättra effektiviteten inom transportsektorn. Här har flera lösningar prövats i stor skala ute i samhällen och står inför kommersialisering, dvs. att ta steget till lönsamma tjänster och andra lösningar.
 • Personanpassade utbildningsplattformar: På grund av covid-pandemin så accelererade utvecklingen av e-utbildning – utbildning på digitala plattformar. Dessa och nyare plattformar får nu AI-drivna utbildningsverktyg som anpassar sig efter varje individs inlärningsstil och behov. Detta väntas effektivisera utbildningen och bidra till högre utbildningsresultat.

Anpassning av kompetenser och utbildning

AI:s inverkan på arbetsmarknaden innebär att arbetstagare behöver anpassa sina kompetenser för att vara konkurrenskraftiga. Förmågan att arbeta med och förstå AI-teknik blir alltmer eftertraktad. Livslångt lärande och omskolning är här avgörande för att hålla sig relevant på den nu snabbt föränderliga arbetsmarknaden.

Tips för att anpassa sig:

 • Utveckla tekniska färdigheter: Kurser och utbildningar inom AI, programmering och dataanalys kan ge fördelar på arbetsmarknaden.
 • Förbättra mjuka färdigheter: Kommunikation, kritiskt tänkande och problemlösning är färdigheter som kompletterar teknisk kompetens och blir allt viktigare.
 • Håll dig uppdaterad: För att vara beredd på förändringar och kunna gripa nya möjligheter så följ utvecklingen inom AI och hur den påverkar ditt yrke, din bransch och arbetsmarknaden i stort.

AI och jobben

AI och jobben hamnar allt oftare i fokus. Både för den som arbetsgivare, som anställd och som uppdragstagare uppstår ju frågan var och hur arbete kan utföras på sikt.

Näringslivets strävan efter kostnadseffektiv verksamhet

Arbetsgivare kan använda AI för att förbättra rekryteringsprocesser genom att analysera CV:n och personliga brev för att hitta de mest kvalificerade kandidaterna.

Läs mer om hur du kan söka jobb med AI. AI kan även användas för att optimera arbetsflöden och förbättra beslutsfattande inom företag.

 • AI och arbetsmarknaden: Enligt Svenskt Näringsliv kan AI förbättra produktiviteten genom att automatisera rutinmässiga uppgifter.
 • Rekrytering med AI: Arbetsförmedlingen visar hur AI kan analysera ansökningar effektivt för att hitta de bästa kandidaterna.
 • Arbetsflödesoptimering: IVA beskriver hur AI kan identifiera och eliminera ineffektiva processer.
 • Beslutsfattande: AI kan analysera stora datamängder för att underlätta beslut, vilket TCO diskuterar i deras artiklar om AI och arbetsmarknaden TCO om AI.

Mellan raderna av dessa effektiviseringar så skymtar också ett minskat behov av mänsklig inblandning. För även om själva besluten tas av människor så kan alltmer av förarbetet (och på sikt även verkställandet) läggas över mer på maskin än människa. Här påverkas arbetstagare.

Påverkan på arbetstagare

Arbetstagare påverkas genom att vissa jobb försvinner medan andra skapas. Men även yrken som blir kvar får sitt innehåll förändrat på grund av AI. Arbetstagare behöver där anpassa sig och lära sig nya färdigheter för att inte riskera att bli ersatta utan snarare dra nytta av de möjligheter som AI erbjuder. För att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden kan det vara klokt att förstå hur AI påverkar olika yrken och vilka kompetenser som kommer att vara viktiga. Yrken som ersätts av AI är en bra resurs för att hålla sig informerad.

 • Kompetensutveckling: Enligt Arbetsförmedlingen är det avgörande att lär sig nya färdigheter för att hålla sig konkurrenskraftig på en AI-driven arbetsmarknad.
 • Livslångt lärande: Svenskt Näringsliv betonar vikten av kontinuerlig utbildning för att anpassa sig till de förändringar som AI medför.
 • Förmåga till snabbare anpassning: TCO diskuterar vikten av att snabbt kunna byta jobb eller roll när AI förändrar arbetsmarknaden. Läs mer i deras artikel om anpassning till AI.

Mellan raderna av dessa förändringar ligger också ett minskat behov av mänsklig inblandning. För även om besluten tas av människor, så kan alltmer av förarbetet (och på sikt även verkställandet) läggas över mer på maskin än människa. Här påverkas arbetstagare genom behovet av anpassning och utveckling av nya kompetenser.

Påverkan på uppdragstagare

Även här handlar det om uppdrag som kan försvinna eller förändras i anpassningen till AI. Samtidigt har företagare möjligheten att använda AI till sin fördel. Detta sänker dock samtidigt tröskeln för fler att bli företagare – AI förenklar själva företagandet. Samtidigt kan förenklingen leda till att fler går över från att vara arbetstagare till att bli uppdragstagare vilket innebär att AI bidrar till hårdare konkurrens om uppdragen vilket i förlängningen lär pressa ner ersättningen.

Roll för myndigheter och fackföreningar

Förändringarna för alltså med sig både möjligheter och risker vilket sätter press på myndigheter och fackföreningar att anpassa sig till förändringarna genom att utveckla nya regler och strategier för att hantera AI:s påverkan på arbetsmarknaden.

 • Reglering: Utveckla nya lagar för att hantera AI:s påverkan.
 • Främja utbildning: Uppmuntra initiativ som stödjer livslångt lärande och omskolning.
 • Skydd för arbetstagare: Exempelvis säkra att inte individerna får ta kostnaden för ständig omskolning (dvs. livslångt lärande) medan arbetsgivare slipper kostnader genom AI-lösningar.

Kommer AI ta över våra jobb?

Kommer AI ta över våra jobb?– en fråga som många ställer sig. Här går det att skönja tre tänkbara scenarier för hur AI kan påverka jobben.

Tre tänkbara scenarier

 1. Ersättningsscenariot: I detta scenario ersätter AI ett stort antal jobb och arbetsuppgifter. Indikatorer att hålla utkik efter: AI-tjänster ökar automatiseringen av yrken samtidigt som nya yrken inte behöver lika mycket arbetskraft som de gamla yrkena gör sig av med. Generellt minskar här behovet av mänsklig arbetskraft och arbetsmarknaden i sin helhet krymper. Enligt IVA kan detta scenario leda till betydande omstruktureringar inom många branscher.
 2. Samarbetsscenariot: Här arbetar människor och AI tillsammans, där AI tar över de mer monotona uppgifterna och människor fokuserar på mer komplexa och kreativa uppgifter. Detta scenario kan leda till högre produktivitet och skapandet av andra typer av jobb. Tecken på detta scenario inkluderar investeringar i AI-teknik som stödjer samarbete och utbildningsprogram som uppmuntrar samarbete mellan människor och AI. Tillväxtverket noterar att detta kan upprätthålla en stabil arbetsmarknad med förändrade arbetsuppgifter.
 3. Nyskapandescenariot: AI skapar helt nya jobb och yrken som vi idag inte kan förutse. Detta scenario innebär att AI driver innovation och skapar nya marknader och möjligheter. Indikatorer för detta scenario är framväxten av nya branscher och en ökning av jobb som kräver teknisk kompetens och kreativitet. Arbetsförmedlingen framhåller att detta kan leda till ökad efterfrågan på nya kompetenser och utbildningar.

Mest troliga scenariot

Vilket scenario som blir verklighet beror på hur snabbt AI utvecklas och hur väl arbetsmarknaden anpassar sig till förändringarna. Låter man marknadsmekanismerna agera fritt så talar mycket för ersättningsscenariot. Detta då arbetsgivare har mycket att vinna på att dra ner på kostnader och administration kring personal. Detta gäller i synnerhet i Sverige där regler och avtal inom arbetslivet hittills har skapat gediget skydd och trygghet åt arbetstagare på stor bekostnad för arbetsgivare.

Det är tänkbart att samarbets- och nyskapandescenarierna har större chans genom nya regler och avtal på arbetsrättens område. Samtidigt behöver man väga in att många företag konkurrerar på en global marknad vilket försvårar för enskilda länder att ställa krav på sina respektive företag. Skulle då krävas en global reglering vilket förutsätter en balansering mellan olika länders olika utvecklingsnivåer och geopolitiska ambitioner – en svår uppgift. Företagarna diskuterar hur denna komplexitet påverkar småföretagare och uppdragstagare och hur den globala konkurrensens inverkar på svenska arbetsmarknaden oavsett.

Kan man skippa AI-tåget?

Om teknologins snabba framfart och potentiella inverkan på arbetsmarknaden känns väl utmanande? Då är frågan hur arbetslivet och vardagslivet kan se ut för den som beslutar sig för att stå vid sidan av AI-utvecklingen? Här försöker vi ge en konkret bild av vad det innebär att inte använda AI.

Arbetslivet utan AI

Att skippa AI i sitt arbete innebär att man i sitt yrkesliv avstår från att använda AI-baserade verktyg och system. Detta kan få flera konsekvenser – både positiva och negativa:

Begränsad arbetsmarknad

För den som väljer bort AI kan arbetsmarknaden kännas mer begränsad, och krympande. Många branscher integrerar AI för att öka effektiviteten och konkurrenskraften. Genom att inte använda AI riskerar man att inte kunna konkurrera om jobb inom dessa sektorer.

 • Jobb med minimal AI-integration: Arbeten inom hantverk, traditionella konstnärliga yrken, eller hos lokala småföretag kan fortfarande vara relativt fria från AI. Dessa jobb kan erbjuda en trygghet för den som vill undvika AI men kan samtidigt ha färre tillväxtmöjligheter och lägre löner.
 • Ökad manuell arbetsbörda: Utan AI kan arbetsuppgifter som datainmatning, analys och kundservice bli mer tidskrävande och arbetsintensiva. Man kan behöva lägga mer tid på administrativa uppgifter som annars automatiseras av AI.

Konkurrenskraft och karriärutveckling

Att inte använda AI kan påverka ens konkurrenskraft och möjligheter till karriärutveckling. I många branscher anses kunskap om AI vara en värdefull kompetens, och den som saknar detta kan halka efter.

 • Utveckling av traditionella färdigheter: Genom att fokusera på traditionella färdigheter och kompetenser kan man bli expert inom sitt område, men man riskerar att uppfattas som mindre flexibel på en föränderlig arbetsmarknad.
 • Begränsade utbildningsmöjligheter: Många utbildningsprogram inkluderar idag AI-komponenter. Den som undviker AI kan missa dessa kurser och därmed få svårare att hänga med i utvecklingen och hålla sina kunskaper aktuella.

Vardagslivet utan AI

Att välja bort AI påverkar inte bara arbetslivet utan också vardagslivet. Här är några aspekter att överväga:

Begränsad teknikanvändning

AI är integrerat i många av de tekniska enheter och tjänster vi använder dagligen. Genom att avstå från AI kan vardagslivet bli annorlunda på flera sätt.

 • Sökmotorer och smarta assistenter: Utan AI-baserade sökmotorer och assistenter kan informationssökning och vardagsuppgifter bli mer tidskrävande. Man kan behöva förlita sig på traditionella metoder som att bläddra i böcker eller använda manuella sökfunktioner.
 • Smart hem-teknologi: AI driver många smarta hem-enheter som termostater, belysningssystem och säkerhetskameror. Genom att välja bort dessa kan man behöva utföra fler uppgifter manuellt, vilket kan vara mer tidskrävande.

Sociala och ekonomiska konsekvenser

Att avstå från AI kan också ha sociala och ekonomiska konsekvenser. Många sociala medier och kommunikationsplattformar använder AI för att förbättra användarupplevelsen och erbjuda personaliserat innehåll.

 • Social isolering: Utan AI-drivna plattformar kan det bli svårare att hålla kontakten med vänner och familj, särskilt om de använder dessa verktyg för att kommunicera och dela information.
 • Konsumentupplevelser: AI används för att skräddarsy shoppingupplevelser och rekommendera produkter. Genom att avstå från AI kan man missa dessa fördelar och behöva lägga mer tid på att hitta rätt produkter och tjänster.

Anpassning och motståndskraft

Trots de utmaningar som kan uppstå genom att välja bort AI finns det sätt att anpassa sig och bibehålla en god livskvalitet.

 • Fokus på mänskliga färdigheter: Genom att utveckla och underhålla mänskliga färdigheter som kommunikation, kreativitet och kritiskt tänkande kan man skapa värde i både arbets- och vardagsliv utan AI.
 • Alternativa teknologier: Det finns teknologier som inte är AI-baserade som kan användas för att underlätta vardagsuppgifter och förbättra livskvaliteten. Att vara öppen för dessa alternativ kan bidra till en balanserad tillvaro utan AI.

Att skippa AI-tåget innebär en medvetenhet om de förändringar och anpassningar som krävs för att leva och arbeta utan AI. Det kan innebära att man står inför fler manuella och tidskrävande uppgifter, men det öppnar också möjligheter att stärka och utveckla traditionella färdigheter och kompetenser.

Sammanfattning

AI förändrar arbetsmarknaden genom att automatisera uppgifter, förändra arbetsroller och skapa nya möjligheter. Det är viktigt att förstå hur AI påverkar olika yrken och att anpassa sig genom att utveckla nya färdigheter. Genom att samarbeta med AI och utnyttja de möjligheter som tekniken erbjuder kan vi forma en framtid där både människor och AI bidrar till arbetsmarknadens utveckling.

FAQ – vanliga frågor

Hur påverkar AI arbetsmarknaden?

AI påverkar arbetsmarknaden genom att automatisera uppgifter, förändra arbetsroller och skapa nya jobb. Arbetsgivare, arbetstagare och myndigheter måste anpassa sig till dessa förändringar.

Kommer AI ta över våra jobb?

Det finns tre möjliga scenarier: AI ersätter jobb, AI och människor samarbetar, eller AI skapar nya jobb. Utvecklingen beror på hur snabbt AI-tekniken utvecklas och hur arbetsmarknaden anpassar sig.

Vilka jobb är mest utsatta för AI?

Jobb med repetitiva och rutinmässiga uppgifter, som tillverkning, kundservice och administration, är mest utsatta för att ersättas av AI. Läs mer om yrken som ersätts av AI.

Hur kan jag förbereda mig för AI:s påverkan på arbetsmarknaden?

Utveckla nya färdigheter, håll dig informerad om AI:s framsteg och anpassa dig till förändringarna genom utbildning och vidareutbildning. Läs mer om att skriva ett CV som speglar dessa färdigheter.

Vad kan myndigheter och företag göra för att hantera AI:s påverkan?

Myndigheter och företag kan utveckla policys och strategier för att hantera AI:s påverkan, inklusive regleringar för att skydda arbetstagare och initiativ för att främja livslångt lärande och omskolning. Läs mer om att jobba med AI.


Vidta åtgärder. Börja bygga ditt CV

icon-downloading

CV-mallar

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-search

CV-exempel

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-light-bulb

Personligt brev

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA
icon-edit

Skapa ett CV

Innan du får chansen att presentera dig själv personligen. Du ska ha ett välskrivet...
UTFORSKA